ALGEMENE VOORWAARDEN LEXSURFSCHOOL.NL

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Artikel 1 Definities

  1. Activiteiten: programma’s, diensten, evenementen, workshops, etc..; Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van surflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc. 
  2. Lexsurfschool.nl: Ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 70818002, gevestigd te Noordwijk aan de Boekerslootlaan 2 2201 BT.
  3. Vertegenwoordiger van Lexsurfschool: diegene die uit naam van Lexsurfschool optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, lifesaver). 
  4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Lexsurfschool zich jegens een klant verplicht tot het leveren van een activiteit. 
  5. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet ten behoeve van derden een offerte aanvraagt voor een activiteit en/of ondertekent of een overeenkomst sluit met Lexsurfschool
  6. Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan een activiteit. 
  7. Partijdatum : de datum waarop de activiteit gepland staat in de agenda van Lexsurfschool. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door of namens Lexsurfschool gedaan, op alle overeenkomsten met Lexsurfschool gesloten en op alle activiteiten door Lexsurfschool verricht. 

2.2 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Lexsurfschool of het deelnemen aan een activiteit van Lexsurfschool. 

2.3 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt door Lexsurfschool uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Lexsurfschool is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Lexsurfschool deze schriftelijk heeft geaccepteerd. 

2.5 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst en geldigheid 

3.1 De overeenkomst is tot stand gekomen wanneer Lexsurfschool de klant een offerte heeft doen toekomen en de klant de offerte per ommegaande of in ieder geval zo snel als mogelijk vóór de partijdatum schriftelijk heeft bevestigd, dan wel, bij gebreke van een offerte en/of bevestiging; indien Lexsurfschool uitvoering geeft aan de activiteit. 

3.2 Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien Lexsurfschool in opdracht van de klant een activiteit heeft samengesteld en de klant met Lexsurfschool intensief contact heeft gehad omtrent inhoud van de dienstverlening en de klant te kennen heeft gegeven de activiteit doorgang te laten vinden. Bij annulering is artikel 8.4 van toepassing. 

3.3 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de offerte. Na deze datum kan hetgeen is vermeld in de offerte niet worden gegarandeerd. 

3.4 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Lexsurfschool te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. 

3.5 De klant kan desgewenst voorkeuren opgeven. Lexsurfschool zal hieraan tegemoet komen, zover het in haar vermogen ligt. 

3.6 Het aanbod van Lexsurfschool is vrijblijvend en kan door Lexsurfschool bij boeking of binnen uiterlijk twee werkdagen hierna herroepen worden. 

Artikel 4. Handelingsbevoegdheid 

Lexsurfschool mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de overeenkomst aangaat, vertegenwoordigingsbevoegd is. Indien degene, die namens een klant een overeenkomst aangaat, niet vertegenwoordigingsbevoegd blijkt te zijn, zal de overeenkomst door de niet-bevoegde vertegenwoordiger in privé zijn aangegaan, onverlet de mogelijkheid voor Lexsurfschool zich te beroepen op een gerechtvaardigd vertrouwen van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 5. Betaling 

5.1 Voor de overeengekomen activiteiten geldt dat direct na schriftelijke bevestiging 50% van het gefactureerde bedrag dient te worden betaald op basis van de verzonden factuur. De overige 50% van het gefactureerde bedrag dient vóór partijdatum te zijn betaald. 

5.2 Bij niet tijdige betaling is Lexsurfschool gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en de bepalingen in artikel 8 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing. 

5.3 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de klant binnen 8 werkdagen na factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot betaling van deze factuur. 

5.4 Indien (restant)betaling niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn voldaan is, kan Lexsurfschool 15% van de totale prijs in rekening brengen bij de klant. 

5.5 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in verzuim. Alle vorderingen zijn alsdan direct en ineens opeisbaar. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, die verband houden met de inning van enige vordering op de klant, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het te vorderen bedrag bedragen 

Artikel 6. Tarieven en prijzen 

6.1 Op verzoek van de klant brengt Lexsurfschool offerte uit voor een in overleg tot stand gekomen / overeengekomen activiteit. 

6.2 De tarieven en prijzen van Lexsurfschool zijn arrangementsprijzen en bevatten alle in de overeengekomen activiteit omschreven zaken, tenzij anders vermeld. 

6.3 In de tarieven en prijzen zijn niet begrepen: a. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen; b. De kosten van een aanvullende ongevallen- en annuleringskostenverzekering; c. Regen- en zeilkleding; d. De kosten van een evenementenverzekering. 

6.4 De onder 6.3.d genoemde kosten worden in de offerte opgenomen als stelpost en naderhand per factuur bij de klant doorberekend. 

6.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van de activiteit. 

6.6 Lexsurfschool behoudt zich het recht voor om vóór het tot standkomen van de overeenkomst de tarieven en prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van eigen prijzen dan wel prijzen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften. Lexsurfschool is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mede te delen en te verklaren. 

6.7 Indien Lexsurfschool besluit de prijs te verhogen heeft de klant het recht de prijswijziging af te wijzen. De klant dient Lexsurfschool zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. 

6.8 Indien de klant de prijswijziging afwijst, heeft Lexsurfschool de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 7. Wijzigingen door de klant 

7.1 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd indien dit schriftelijk met Lexsurfschool is overeengekomen. Voor de betreffende annuleringskosten zie artikel 8. 

7.2 Voor wijziging van de overeenkomst is een in nader overleg te bepalen bedrag verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling uit artikel 8 van toepassing. Indien de activiteit per deelnemer is aangeboden : 

7.3 Vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit binnen een marge van 10% kan alleen tot uiterlijk 8 werkdagen voor de partijdatum. Deze wijziging wordt kosteloos doorgevoerd. 

7.4 Bij vermindering van het aantal deelnemers aan de activiteit groter dan 10% is de annuleringsregeling uit artikel 8 van toepassing. 

7.5 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 8 werkdagen voor partijdatum schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in rekening gebracht. Lexsurfschool kan niet garanderen dat deze extra reserveringen altijd mogelijk zijn. 

7.6 Indien de klant later dan overeengekomen op de afgesproken tijdstippen arriveert, dan zal ofwel de afgesproken eindtijd worden aangehouden, ofwel, in geval van beschikbaarheid, de afgesproken tijdsduur van de activiteit worden aangehouden. De extra kosten die door Lexsurfschool zijn gemaakt worden volledig bij de klant in rekening gebracht 7.6 Voor alle bovengenoemde wijzigingen is de klant € 12,50 administratiekosten per wijziging verschuldigd. 

Artikel 8. Annulering door de klant 

8.1 De klant wordt aangeraden een annuleringskosten- cq evenementenverzekering terzake de te organiseren activiteit af te sluiten. 

8.2 De klant kan de overeenkomst alleen annuleren door dit schriftelijk aan Lexsurfschool te melden onder vermelding van de partijdatum. De datum van het poststempel geldt hierbij als annuleringsdatum. 

8.3 Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Lexsurfschool: 

1. Bij een annulering meer dan 60 dagen voor de bedoelde partijdatum 15% van de overeengekomen prijs ; 

2. Bij een annulering tussen 31-60 dagen voor bedoelde partijdatum 35% van de overeengekomen prijs; 

3. Bij een annulering tussen 15-30 dagen voor bedoelde partijdatum 60% van de overeengekomen prijs; 

4. Bij een annulering tussen 8-14 dagen voor bedoelde partijdatum 85% van de overeengekomen prijs; 

5. Bij een annulering vanaf 7 dagen voor bedoelde partijdatum kan niet meer worden geannuleerd en is de klant 100% van de overeengekomen prijs aan Lexsurfschool verschuldigd; 

8.4 Bij annulering van een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.2 worden alle gemaakte organisatie-uren en overige kosten in rekening gebracht. 

8.5 Lexsurfschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten, indien een activiteit geannuleerd wordt.

Artikel 9. Wijzigingen door Lexsurfschool 

9.1 Door gewichtige, onverwijld aan de klant mede te delen omstandigheden, kan Lexsurfschool zich genoodzaakt zien de aangeboden activiteit te wijzigen. Lexsurfschool verplicht zich alsdan tot onmiddellijke kennisgeving aan klant en verplicht zich de klant een alternatief aan te bieden dat het specifieke karakter en de aard van de activiteit zoveel mogelijk intact laat en dit onverwijld mee te delen. 

9.2 De klant kan de wijziging afwijzen indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijke activiteit of de wijziging de klant op andere wijze aanzienlijk nadeel berokkent. De klant die de wijziging afwijst moet dit zo spoedig mogelijk aan Lexsurfschool melden. De klant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden. 

9.3 De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 

Artikel 10. Opzegging door Lexsurfschool 

10.1 Lexsurfschool heeft te allen tijde het recht de overeenkomst vóór of op de partijdatum op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn, zoals onder andere maar niet uitsluitend (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. of in geval van redenen gelegen in de bedrijfsvoering van Lexsurfschool, zoals bijvoorbeeld technische problemen aan boot, motor, trailer of ander materiaal of ziekte van de schipper of in geval van redenen gelegen bij derden. Lexsurfschool is verplicht de klant onverwijld van de opzegging op de hoogte te stellen. 

10.2 Bij opzegging door Lexsurfschool vóór of op de partijdatum, zoals bedoeld in artikel 10.1 heeft de klant recht op volledige restitutie van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde gelden. Dit geldt echter alleen indien Lexsurfschool geen voor de klant gelijkwaardige activiteit ter vervanging heeft aangeboden. 

10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de klant of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Lexsurfschool het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Lexsurfschool kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de klant. Lexsurfschool heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de klant. 

Artikel 11. Verplichtingen van Lexsurfschool 

11.1 Lexsurfschool is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Lexsurfschool mocht hebben. Lexsurfschool is naar gelang van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen. 

11.2 Lexsurfschool verplicht zich tot het uitvoeren van de activiteiten binnen het overeengekomen tijdsprogramma, behoudens overmacht. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van Lexsurfschool 

12.1 Lexsurfschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van: a. overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit. b. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, gegeven door een vertegenwoordiger van Lexsurfschool; c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; d. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Lexsurfschool en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Lexsurfschool kunnen worden toegerekend. 

12.2 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Lexsurfschool, of door haar ingeschakelde derden. 

12.3 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet en/of grove schuld, is Lexsurfschool niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van klant als bij derden. De klant vrijwaart Lexsurfschool terzake van eventuele vorderingen van derden. 

12.4 Lexsurfschool aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor folders, foto’s en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven. 

Artikel 13. Verplichtingen van klant en deelnemer 

13.1 De klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Lexsurfschool te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma. 

13.2 De deelnemer wordt aangeraden voor aanvang van de activiteit een adequate (reis)ongevallenverzekering af te sluiten, indien reeds afgesloten verzekeringen, zoals persoonlijke WA- of ziektekostenverzekering mogelijke schade niet afdoende dekken. 

13.3 De deelnemer verplicht zich tot naleving van alle aanwijzingen van Lexsurfschool of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de activiteit te bevorderen. 

13.4 De deelnemer verplicht zich het ter beschikking gestelde materiaal te behandelen en te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd en zoals een goed huisvader betaamt. De deelnemer kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal laten vastleggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Lexsurfschool. De deelnemer stelt Lexsurfschool zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Lexsurfschool vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Lexsurfschool en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Lexsurfschool is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen. 

13.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Lexsurfschool of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de deelnemer ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt volledige restitutie van het bedrag van zijn deelname aan de activiteit plaats. 

13.6 Lexsurfschool houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. 

Artikel 14 Klachten 14.1 

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de directie van Lexsurfschool, of bij afwezigheid; aan de vertegenwoordiger van Lexsurfschool, opdat deze een passende oplossing kan treffen. 

14.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Lexsurfschool. Heeft de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke partijdatum. 

14.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van de activiteit of, indien de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke partijdatum. 

Artikel 15 Eigendom 

15.1 Het auteursrecht van samengestelde activiteitenprogramma’s en onderdelen daarvan ligt geheel bij Lexsurfschool. 

15.2 Gebruikmaking van de activiteitenprogramma’s van Lexsurfschool door klanten is niet toegestaan. 

Artikel 16 Geschillen 

16.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een goed einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. 

16.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op bovengenoemde overeenkomsten en geschillen, ook indien de klant of een deelnemer niet binnen Nederland gevestigd of woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Januari 2019  

Alexander Alders